GPUPI v3.3 for CPU - 1B
39sec 859ms
世界纪录日期 十二月 9
755
提交
61
本月提交
11
本周提交

超频记录

排名榜依据核心数量进行分类排名,请确认在GPUPI v3.3 for CPU - 1B中你使用了几个核心进行测试并选择对应的排行榜

测试程序 Overall Best Rankings
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 1x CPU Ukraine 1h 14min 52sec 498ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 2x CPU Chile 6min 23sec 869ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 3x CPU Czech Republic 25min 7sec 875ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 4x CPU United States 3min 14sec 278ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 6x CPU Japan 2min 0sec 954ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 8x CPU Korea (republic) 1min 29sec 851ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 10x CPU Poland 2min 4sec 613ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 12x CPU Chile 1min 26sec 168ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 14x CPU United States 1min 4sec 533ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 16x CPU Greece 1min 8sec 615ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 18x CPU United States 47sec 617ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 24x CPU Switzerland 59sec 112ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 28x CPU Poland 39sec 859ms 排名
GPUPI v3.3 for CPU - 1B - 32x CPU Germany 40sec 706ms 排名

GPUPI v3.3 for CPU - 1B 世界纪录历史