y-cruncher - Pi-1b
12sec 781ms
世界纪录日期 四月 1
1184
提交
26
本月提交
11
本周提交

超频记录

排名榜依据核心数量进行分类排名,请确认在y-cruncher - Pi-1b中你使用了几个核心进行测试并选择对应的排行榜

测试程序 Overall Best Rankings
y-cruncher - Pi-1b - 1x CPU France 28min 7sec 513ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 2x CPU United States 2min 8sec 194ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 3x CPU Czech Republic 10min 29sec 440ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 4x CPU United States 55sec 389ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 6x CPU United Kingdom 40sec 81ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 8x CPU Greece 28sec 530ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 10x CPU Germany 30sec 89ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 12x CPU Canada 22sec 304ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 14x CPU United States 24sec 430ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 16x CPU Norway 27sec 798ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 18x CPU Japan 17sec 751ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 20x CPU Belarus 1min 9sec 161ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 22x CPU 48sec 544ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 24x CPU Hong Kong 36sec 375ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 28x CPU Japan 12sec 781ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 32x CPU France 22sec 571ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 36x CPU Russian Federation 41sec 48ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 40x CPU Germany 1min 15sec 968ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 44x CPU United States 37sec 624ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 48x CPU United States 22sec 371ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 56x CPU 14sec 741ms 排名

y-cruncher - Pi-1b 世界纪录历史