y-cruncher - Pi-1b
11sec 626ms
世界纪录日期 一月 19
2124
提交
176
本月提交
97
本周提交

超频记录

排名榜依据核心数量进行分类排名,请确认在y-cruncher - Pi-1b中你使用了几个核心进行测试并选择对应的排行榜

测试程序 Overall Best Rankings
y-cruncher - Pi-1b - 1x CPU Italy 22min 24sec 894ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 2x CPU Italy 1min 43sec 978ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 3x CPU Italy 6min 28sec 823ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 4x CPU United States 55sec 389ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 5x CPU United States 6min 31sec 19ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 6x CPU United Kingdom 40sec 81ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 8x CPU United States 25sec 127ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 10x CPU United States 21sec 33ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 12x CPU United States 18sec 546ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 14x CPU United States 17sec 534ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 16x CPU United States 15sec 820ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 18x CPU United States 14sec 387ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 20x CPU Ukraine 26sec 63ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 22x CPU Belgium 59sec 423ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 24x CPU Switzerland 16sec 946ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 26x CPU Australia 22sec 813ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 28x CPU United States 11sec 626ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 32x CPU United States 12sec 932ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 36x CPU South Africa 18sec 209ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 40x CPU Ukraine 20sec 301ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 44x CPU United States 37sec 624ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 48x CPU China 13sec 125ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 56x CPU China 53sec 385ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 64x CPU United States 12sec 913ms 排名
y-cruncher - Pi-1b - 128x CPU United States 12sec 599ms 排名

y-cruncher - Pi-1b 世界纪录历史